Svěřenské fondy – nový fenomén v oblasti ochrany majetku

05 / 11 / 2018 Článek FLEXI OFFICE

Svěřenské fondy – nový fenomén v oblasti ochrany majetku

Svěřenské fondy coby institut českého práva mají za sebou necelých pět let existence. Za tu dobu o nich bylo napsáno hodně článků a odborných statí, a vznikly i první společnosti specializované na zakládání fondů a správu svěřeného majetku..

V prvních letech po lednu 2014 (kdy byly implementovány do českého práva)  vznikaly svěřenské fondy jen velmi sporadicky, ale od roku 2017 zažívá Česká republika v této oblasti skutečný „boom“. Největší reklamu svěřenským fondům zařídil premiér a předseda hnutí ANO Andrej Babiš. Ten v únoru 2017 vložením akcií svých společností do dvou svěřenských fondů „vyřešil“ svůj střet zájmů, respektive naplnil podmínku, že člen vlády nesmí být majitelem společností, které čerpají státní dotace a vlastní média.

Pozitivní roli v popularitě svěřenských fondů sehrála novelizace účetních a daňových zákonů, která pomohla vyřešit řadu nejasností a v řadě ohledů postavila svěřenské fondy na roveň standardním obchodním společnostem.

Rejstřík svěřenských fondů

V lednu letošního roku pak vznikl rejstřík svěřenských fondů, díky kterému začaly tento institut lépe akceptovat další veřejné registry (katastr nemovitostí, obchodní rejstřík) a zejména banky. A to i přesto, že důvěrnost klíčových informací ohledně vnitřního uspořádání fondu, zakladatele a  obmyšlených (tj. osob, kterým plyne z fondu užitek) zůstala zachována. Díky všem těmto faktorům začal počet fondů rychle narůstat - za poslední rok se zdvojnásobil a v říjnu 2018 překoná první tisícovku.

Lze předpokládat, že zájem o svěřenské fondy bude pokračovat i nadále a věříme, že i mezi klienty naší skupiny se najde řada těch, které tento institut zaujme.

Proto od dubna 2018 působí na trhu naše sesterská společnost Norfolk Asset Management s.r.o., která nabízí tyto služby:

  • poradenství při vzniku svěřenského fondu,
  • výkon funkce svěřenského správce nebo protektora
  • poradenství v průběhu existence svěřenského fondu a v okamžiku jeho zániku,
  • vedení účetnictví svěřenského fondu.

Ve spolupráci s našimi kolegy ze společnosti Norfolk jsme připravili několik jednoduchých otázek a odpovědí pro základní orientaci v problematice. V případě jakýchkoli dalších otázek je možné se obrátit na naši společnost, případně přímo na kolegy (kontakty viz www.norfolktrust.cz), a sjednat si bezplatnou konzultaci.

Máte zájem o více informací o svěřenských fondech?

Kontaktujte naše kolegy z Norfolk, kteří Vám rádi pomohou

Co je svěřenský fond?

Svěřenský fond je soubor majetku. Nejde o právnickou osobu – je to „pouze“ část majetku, kterou jeho vlastník vyčlení a předá do správy svěřenskému správci.

Po dobu existence fondu je majetek držen a spravován svěřenským správcem ve prospěch zakladatelem stanovených osob (obmyšlených) anebo pro zakladatelem stanovený účel.

Jaké má vyčlenění majetku do svěřenského fondu výhody

1/ Jakkoli to zní nezvykle - majetek (akcie, obchodní podíly, nemovitosti, obligace, hotovost) nemá vlastníka.

Díky tomu je dokonale chráněn před podnikatelskými, rodinnými či jinými riziky, která jsou spojena s obchodní či jinou činností a expozicí zakladatele.

2/ Další výhodou je vysoká úroveň diskrétnosti vlastnictví.

Vlastnická práva k vyčleněnému majetku jsou uplatňována prostřednictvím správce, zatímco identita zakladatele je skryta veřejnosti. Ve veřejných seznamech a rejstřících figuruje pouze svěřenský správce. V případě snah o zmocnění majetku věřiteli, nebo o jeho nepřátelské ovládnutí třetí stranou, je toto úsilí zmařeno díky nečitelnosti vlastnictví.

3/ Velmi důležitou výhodou je velká volnost zakladatele při předávání majetku dalším generacím.

Zakladatel může určit povinnosti správce a stanovit podmínky výplaty zisku a majetku ze svěřenského fondu velmi odlišně od dědického řízení.

Typickým příkladem podmíněného a načasovaného transferu majetku je například výplata vázaná na splnění podmínek ze strany obmyšlených, např. úspěšné dostudování vysoké školy, dosažení určitého věku apod. Dalším příkladem je cílené vynechání osoby nebo více osob z okruhu obmyšlených z důvodu jejich problematické finanční situace nebo životního stylu. Mimochodem - hezký příklad využití trustu (angloamerické obdoby svěřenského fondu) najdeme třeba ve slavném americkém filmu Rain Man.

Kdo může být zakladatelem / obmyšleným?

Zakladatelem může být jakákoli fyzická osoba, právnická osoba či více osob.

Obmyšlenými, tj. osobami , kterým má být přiznáno právo na zisk nebo majetek ze svěřenského fondu, může být rovněž fyzická osoba, právnická osoba či více osob, a dále předmět veřejného prospěchu.

Zakladatel může také určit jen určitý okruh osob (rodina, širší příbuzenstvo), s tím, že konkrétní obmyšlené, určuje svěřenský správce v rámci výkonu své funkce.

 

Kdo může být svěřenský správce?

Svěřenským správcem může být každý svéprávný člověk – fyzická osoba.

Zákon připouští, že svěřenským správcem může být i zakladatel nebo obmyšlený fondu, případně že všechny tyto role může vykonávat jedna a táž osoba. V takových případech je však nutné, aby měl svěřenský fond ještě alespoň jednoho správce (který není ani zakladatelem, ani beneficientem).

Volba svěřenského správce je asi nejdůležitějším rozhodnutím zakladatele. Správci ze zákona náleží plná správa majetku a má k němu dispoziční právo.

V praxi si klienti volí za správce svého svěřenského fondu osoby ze svého nejbližšího okolí (přátele, rodinné příslušníky), profesionální správce anebo jejich kombinaci.

 

Jak vzniká svěřenský fond?

Svěřenský fond může být zřízen dvěma způsoby – za života zakladatele (inter vivos) anebo pořízením pro případ smrti (mortis causa).

Hlavním dokumentem nutným pro vytvoření svěřenského fondu je smlouva o správě majetku (prostřednictvím svěřenského fondu) mezi zakladatelem a svěřenským správcem. V rámci ní zakladatel vyčlení přesně definovanou část svého majetku, a definuje účel fondu, zatímco svěřenský správce přijme své pověření a zaváže se vyčleněný majetek spravovat.

Dalším důležitým dokumentem kromě smlouvy o správě majetku mezi zakladatelem a správcem je statut. Statut je jednostranný projev vůle zakladatele a jeho povinnými náležitostmi jsou:

  • označení svěřenského fondu,
  • účel fondu,
  • podmínky plnění a
  • určení beneficientů (nebo způsobu, jak budou beneficienti určeni).

Statut má zákonem předepsanou formu veřejné listiny, tj. vzniká notářským zápisem.

Od 1.1.2018 platí, že fond vzniká následným zápisem do rejstříku svěřenských fondů. Návrh na zápis podává svěřenský správce anebo notář, který sepsal statut.

 

Ztratí zakladatel nad majetkem úplnou kontrolu?

Zakladatel může činnost svěřenského správce a/nebo jeho práva omezit a určit osoby (zakladatel, obmyšlený, dohlížitel), které na činnost správce dohlížejí a případě nespokojenosti jej mohou odvolat.

Kontrolu nad majetkem si zakladatel zachová i tak, že se stane jedním ze svěřenských správců.

 

Je vyčlenění majetku do svěřenského fondu definitivní a nevratné?

Záleží na zakladateli a na vnitřním uspořádání svěřenského fondu. Zakladatel může v zakladatelských dokumentech nastavit podmínky pro navrácení majetku do svých rukou, anebo být jmenován obmyšleným (či jedním z obmyšlených). Zákonná úprava je v tomto velmi benevolentní.

Máte zájem o více informací o svěřenských fondech?

Kontaktujte naše kolegy z Norfolk, kteří Vám rádi pomohou

  předchozí článek další článek  
PF 2024

PF 2024

22 / 12 / 2023 Článek FLEXI OFFICE

Děkujeme Vám za důvěru a přízeň v roce 2023 a do nového roku 2024 přejeme hodně osobních i pracovních úspěchů.

celý článek
Vánoční provozní doba recepcí v Praze

Vánoční provozní doba recepcí v Praze

05 / 12 / 2023 Novinka FLEXI OFFICE

Vánoční provozní doba recepcí v Praze

celý článek
Máte již registrovaného skutečného majitele? Flexi Office vám pomůže

Máte již registrovaného skutečného majitele? Flexi Office vám pomůže

26 / 09 / 2023 Novinka FLEXI OFFICE

Od června 2021 je v platnosti novela zákona o evidenci skutečných majitelů. S registrací skutečného majitele vám může pomoci společnost Flexi Office.

celý článek
FLEXI OFFICE | Moje profesionální zázemí

rychlý kontakt

kontakt

FLEXI OFFICE s.r.o.
Ovocný trh 572/11
110 00 Praha 1
Česká republika
+420 225 991 991
info@flexioffice.cz
PRONÁJEM ZDARMA
books on zlibrary
Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte. Další informace